Algemene voorwaarden & Huisregels

Fun Land BVBA

Rechterstraat 73
3511 Hasselt

Ondernemingsnummer: 0464.346.027
handelend onder de naam Pretland en Ballorig

contact@ballorig.be

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

● Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van
alsmede op alle verstrekte adviezen en/of mededelingen door Fun Land BVBA gevestigd te
Hasselt, hierna te noemen Ballorig.
● De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. Onder de
wederpartij zal in de onderhavige voorwaarden tevens worden verstaan: de begeleider, het
gezinslid c.q. de verzorger van het kind dan wel de namens het kind meegekomen
bezoeker(s).
● Het kind c.q. de groep kinderen zal in het navolgende worden aangeduid als de klant.
● Het is mogelijk dat Ballorig naast deze algemene voorwaarden tevens andere huisregels
hanteert die eveneens deel uitmaken van de overeenkomst.
● Behoudens de huisregels genoemd in het vorige lid van dit artikel, maken andersluidende
voorwaarden alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor
zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
● Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
● Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met
de toepassing ervan.
● Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Mondelinge
afspraken binden Ballorig eerst nadat deze schriftelijk door Ballorig zijn bevestigd, dan wel
zodra Ballorig met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoering van de
overeenkomst heeft gemaakt.
● Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Ballorig
bindend.

ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST

● Uitsluitend voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft de wederpartij het recht
het kinderspeelparadijs te bekijken en alsdan zijn eventuele klachten bij Ballorig te uiten.

● Ballorig stelt het kinderspeelparadijs aan de wederpartij en de klant ter beschikking. De
wederpartij en de klant hebben het recht gebruik te maken van de in het kinderspeelparadijs
aanwezige sanitaire voorzieningen, het restaurant e.d..
● Nadere gegevens, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, de looptijd c.q. de duur van de
overeenkomst, de grootte van de groep kinderen en eventuele specifieke afspraken, worden
vastgelegd in de overeenkomst zelf.
● In verband met de duur van de overeenkomst zal duidelijk de begin- en einddatum c.q. de
begin- en eindtijd worden vastgelegd.
● De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen datum c.q.
periode c.q. tijd.
● Ballorig is gerechtigd de overeenkomst, tussentijds en met onmiddellijke ingang op te
zeggen, indien – ondanks voorafgaande waarschuwing – de klant zich niet houdt aan de
verplichtingen, dan wel de wederpartij zich niet houdt aan de voor ieder geldende
huisregels. In voornoemde situatie blijft de wederpartij de overeengekomen prijs
verschuldigd, welke alsdan direct opeisbaar is.
● Ballorig is gemachtigd de prijzen te wijzigen. De prijsverhoging wordt van te voren
aangekondigd en er zal een mogelijkheid zijn de overeenkomst de ontbinden.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN 

● Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Ballorig zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn
voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat
en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Ballorig het recht het aanbod binnen 2
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
● Getoonde en verstrekte brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN BALLORIG

● Ballorig is verplicht om aan de wederpartij en de klant toegang te verlenen tot het
kinderspeelparadijs, tenzij er sprake is van een dusdanig verstoorde relatie tussen de
wederpartij c.q. de klant enerzijds en Ballorig anderzijds, waaronder bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend herhaalde en/of ernstige overtreding van deze voorwaarden c.q. de huisregels,
zulks ter beoordeling van Ballorig, dat voortzetting van de overeenkomst niet langer van
Ballorig kan worden verwacht.
● Ballorig draagt er zorg voor dat het kinderspeelparadijs – voor zover van hem mag worden
verwacht en mogelijk is – kindvriendelijk en in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
● Ballorig is verplicht om de sanitaire voorzieningen ter beschikking te stellen en de
wederpartij c.q. de klant hiertoe toegang te verlenen.
● Ballorig staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde
kinderspeelparadijs.
● BallLorig is verplicht te zorgen voor deskundig personeel. In elk kinderspeelparadijs dient
Ballorig dan ook te zorgen voor de aanwezigheid van ten minste 1 personeelslid dat in het
bezit is van een BHV-diploma.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT/WEDERPARTIJ

● De wederpartij dient er voor te zorgen dat de klant gedurende het gehele bezoek aan het
kinderspeelparadijs onder toezicht staat van een begeleider (volwassene).
● De wederpartij en de klant verplichten zich tot strikte naleving van de huisregels.
Overtredingen door de klant gelden als overtredingen door de wederpartij zelf.
● De wederpartij en de klant zien erop toe dat het kinderspeelparadijs ordelijk en schoon blijft.
Afval dient in de daarvoor bestemde afvalcontainers te worden gedeponeerd.
● Gebreken aan (onderdelen van) het kinderspeelparadijs alsmede schade aan en verlies,
diefstal beschadiging of vernieling van zaken dienen onverwijld aan Ballorig te worden
gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

ARTIKEL 6: BETALING

● Betaling geschiedt contant of op de in de overeenkomst vastgelegde wijze.
● Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de wederpartij aan Ballorig een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2%
per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in
deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de wederpartij, na daartoe door Ballorig te zijn gemaand, ter zake van
buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 1537; van de som van de hoofdsom en
de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 75,00;
C. heeft Ballorig het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering,
aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de
wederpartij in rekening te brengen. Ballorig zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur
vermelden.
● Ter keuze van Ballorig kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
● Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Ballorig
bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten
totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt
reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Ballorig het redelijke vermoeden heeft dat
er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
● Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de
wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
● Ballorig is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de
wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens met de
overeenkomst een aanvang te maken.

ARTIKEL 7: ANDERE TOEPASSELIJKE HUISREGELS

● Bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst wordt door Ballorig een afschrift van de
huisregels aan de wederpartij ter hand gesteld.

● Ballorig is verplicht de tekst van door hem gehanteerde andere huisregels op een voor ieder
zichtbare plaats (in ieder geval bij de ingang) van het kinderspeelparadijs op te hangen.
● De wederpartij en de klant zullen zich tijdens de duur van de overeenkomst aan deze
huisregels conformeren en de daarin vastgestelde regels strikt naleven.
● Ballorig is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar de huisregels te wijzigen, te laten
vervallen of nieuwe op te nemen.

ARTIKEL 8: KLACHTEN EN KLACHTBEHANDELING

● De wederpartij zal zijn klacht per omgaande en uiterlijk voor het verlaten van het
kinderspeelparadijs bij Ballorig indienen.
● Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing
voor de klacht te vinden.
● Na het verlaten van het kinderspeelparadijs kan de wederpartij nog wel klachten uiten,
echter heeft Ballorig het recht te beslissen òf en op welke wijze hij de klacht zal behandelen.
● Ballorig dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
● Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de
wederpartij niet op.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

● De wederpartij en de klant verblijven geheel op eigen risico in het kinderspeelparadijs. De
wederpartij staat in en is aansprakelijk voor de gedragingen van de klant met betrekking tot
het naleven van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de huisregels.
● Ballorig kwijt zich van zijn taak zoals van een onderneming in zijn branche mag worden
verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, diefstal verlies of
andere schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten
in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove
nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van diens
personeelsleden of andere derden die Ballorig inschakelt. Een en ander geldt ongeacht of de
schade is c.q. wordt geleden door de wederpartij c.q. de klant.
● Ballorig is evenmin aansprakelijk voor schade door handelen of nalaten van wederpartijen
c.q. klanten onderling.
● Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid
van Ballorig – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs.
Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
● Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Ballorig nimmer gehouden tot
schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade
gedekt wordt door een door Ballorig gesloten verzekering.
● De wederpartij verliest diens rechten jegens Ballorig, is aansprakelijk voor alle schade en
vrijwaart Ballorig tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade
indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Ballorig strijdig
gebruik van de zaken door de wederpartij c.q. de klant;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij c.q. de klant niet conform de door
het personeel van Ballorig gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

ARTIKEL 10: ANNULEREN

● De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel
6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is
overeengekomen.
● Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
● Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Ballorig daarin toestemt. Bij een
annulering binnen 48 uur na sluitingsdatum van de overeenkomst is de wederpartij aan
Ballorig een vergoeding van ten minste € 12,00 verschuldigd, onverminderd het recht van
Ballorig de werkelijk geleden schade te vorderen.
● De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en
vrijwaart Ballorig ter zake.
● Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

● Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden, wordt de tussen
de wederpartij en Ballorig gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de
wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen
of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

● In geval nakoming van datgene waartoe Ballorig krachtens de met de wederpartij gesloten
overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare
niet-nakoming aan de zijde van Ballorig, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de
overeenkomst door Ballorig ingeschakelde derden, danwel in het geval zich een andere
gewichtige reden voordoet aan de zijde van Ballorig, is Ballorig gerechtigd de tussen partijen
gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens
de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder
tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de
overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen
jegens Ballorig tot aan dat moment te voldoen.
● Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en
dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of
andere voorvallen; en natuurverschijnselen, één en ander onverschillig of de niet of
niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Ballorig, diens toeleveranciers of derden die door hem
voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
● Ballorig behoudt zich het recht voor de openingstijden te wijzigen of afwijkende
openingstijden te hanteren. Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend gedurende vakanties en
feestdagen. Daarnaast kan het voorkomen, dat locaties door omstandigheden niet
toegankelijk zijn. Actuele openingstijden en dagen worden gepubliceerd op de website.
Indien van toepassing vindt geen restitutie plaats van abonnementsgelden.
● Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Ballorig in gebreke mocht blijven prompt
aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige)
surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie
van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei
contract aan Ballorig verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

● Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Versie februari 2023

Huisregels

Om veilig en verantwoord met zoveel kinderen tegelijk te spelen in een grote ruimte als bij de
speelzalen van Ballorig en Pretland zijn er enkele huisregels opgesteld. Wij vertrouwen erop dat de
kinderen, ouders en begeleiders deze regels respecteren.

● Kinderen t/m 12 jaar kunnen spelen bij Pretland/Ballorig
● De babyzone is alleen voor kinderen t/m 2 jaar.
● Kinderen worden altijd begeleid door minimaal één volwassene.
● Huisdieren zijn niet welkom bij Pretland/Ballorig.
● Het speelt het beste zonder schoenen! Trek je schoenen uit voordat je de speelruimtes
ingaat. Eventueel kun je Chat sokken met antislip zool kopen aan de balie. LET OP: sokken zijn
verplicht.
● Elke Pretland/Ballorig vestiging heeft een prima restaurant met volop keuze. Het is niet toegestaan om
zelf eten en drinken mee te nemen.
● Bezoekers eten en drinken aan de tafels en niet in de speelruimtes.
● Kauwgom is niet toegestaan.
● Schmink is niet toegestaan in verband met hygiëne.
● Pretland/Ballorig heeft altijd het recht om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
● Roken is niet toegestaan.
● Het spelen in de speelzalen van Pretland/Ballorig gebeurt altijd op eigen risico. De directie van Ballorig
is niet aansprakelijk voor schade en vermissing welke tijdens het bezoek aan Pretland/Ballorig is
ontstaan.
● Het personeel houdt de veiligheid constant in de gaten. Luister naar hun aanwijzingen.

BelgiumGerman