Doe mee en maak kans!

Woohoo! We houden regelmatig toffe winacties. Lees hieronder goed de actievoorwaarden door.

Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winacties van Funland BVBA.
 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Door deel te nemen aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden en het privacystatement van Funland BVBA. 

 

Voorwaarden voor deelname

 • Deelname aan deze actie is mogelijk voor iedereen vanaf 18 jaar en woonachtig is in België.
 • Indien je jonger bent dan 18 jaar en woonachtig bent in België, is toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd) verplicht om mee te doen met de winactie. 
 • Werknemers van Ballorig zijn uitgesloten van deze winactie. 
 • Deelname is persoonlijk en de deelnemer moet in staat zijn om op verzoek van Pretland/Ballorig een bewijs van identiteit in te leveren ter controle van de leeftijd/identiteit of aan de voorwaarden wordt voldaan. 

 

Algemene gedragsregels

 • Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in de actievoorwaarden. 
 • Pretland/Ballorig behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren, een eventueel recht op een prijs te laten vervallen en de prijs niet uit te reiken aan een deelnemer indien de deelnemer niet aan deze actievoorwaarden voldoet.

 

 Wijze van deelname

 • Voor deze actie worden de prijswinnaars gekozen door middel van een loting.
 • Pretland/Ballorig raadt je aan de winactie pagina regelmatig te bekijken voor eventuele wijzigingen.
 • Uitsluitend volledige en correcte antwoorden worden als geldig beschouwd. 
 • De kosten voor het gebruik van de internetverbinding komen niet in aanmerking voor vergoeding. 

 

 Winnaars en prijzen

 • Iedere winnaar maakt eenmaal kans op een prijs. Wordt een winnaar tweemaal ingeloot, dan wordt voor de tweede prijs opnieuw verloot. 
 • Alle beschikbare prijzen zullen op onpartijdige wijze en geheel willekeurig worden toegekend. 
 • Iedere deelnemer heeft een even grote kans om te winnen. 
 • De bekendmaking van de winnaars is definitief. 
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Pretland/Ballorig behoudt zich het recht om een prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar het oordeel van Pretland/Ballorig, vanwege bijzondere omstandigheden van het geval noodzakelijk of wenselijk is.
 • De winnaars van de prijzen kunnen worden verzocht medewerking te verlenen aan alle promotionele activiteiten door Pretland/Ballorig voor zover dit redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijs via alle media, zoals radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald. 
 • De prijzen komen te vervallen indien deelnemers niet binnen 5 dagen contact op hebben genomen met Pretland/Ballorig nadat bekend is geworden dat hij of zij een prijs heeft gewonnen. 
 • De winnaar heeft 21 dagen de tijd om zijn of haar prijs in ontvangst te nemen in de afgesproken vestiging of via de webshop. Zodra de 21 dagen zijn verstreken, komen de prijs en het recht hierop te vervallen.

 

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer erkent dat deelname aan deze actie voor eigen risico is. Pretland/Ballorig is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:
  – de door haar uitgekeerde prijzen;
  – het wijzigen, onderbreken of (vroegtijdig) beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen.
 •  Pretland/Ballorig is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijzen die door haar leveranciers en eventuele andere derden ter beschikking zijn gesteld. 
 • De deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de actie. 

 

Overig

 • Op deze actie is het Privacy Statement van Pretland/Ballorig van toepassing, zoals gepubliceerd op https://www.ballorig.be/privacyverklaring.
 • Deelname aan deze actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van een van de in deze actievoorwaarden vermelde bepalingen is de verdere deelname aan deze actie uitgesloten.
 • Druk- en zetfouten voorbehouden.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: contact@ballorig.be

 

Deze actievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8-2-2024.

 

 

 

BelgiumGerman